Dr. Dino Abazović je doktor socioloških nauka i docent na Odsjeku za sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Bio je prvi predsjedavajući upravnog odbora Balkanske mreže za ljudska prava (Balkan Human Rights Network), kao i generalni sekretar Ateljea za filozofiju, društvene nauke i psihoanalizu u Sarajevu. Predaje nastavne discipline sociologija religije, sociologija znanja i morala, religija i suvremeni svijet, i religija i konflikt. Dr. Abazović je obnašao funkciju direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i član je uređivačkog odbora Revije za umjetnost, nauku i društvena pitanja. Dodatno obrazovanje je stekao na Američkom institutu političkih i ekonomskih studija Univerziteta Georgetown, Charles Univerzita v Praze, Raoul Wallenberg Institutu za ljudska prava i humanitarno pravo, Univerzitetu u Lundu, i Institutu d”Etudes Européennes, Brussels ULB.