Mi vjerujemo da su inkluzivne i interdisciplinarne istraživačke metode ključne za razvoj i implementaciju svih programa javnog zagovaranja. Mi istraživanje posmatramo kao jedinstven način da se razumiju snage, slabosti, ograničenja i prilike našeg rada i rada ovog sektora u regionu i svijetu.

Naš pristup istraživanju ima dva dijela: 1) provođenje i omogućavanje istraživanja unutar širih istraživačkih inicijative na Zapadnom Balkanu i 2) evaluacije kvaliteta svih naših većih programa. Sa regionalnim i međunarodnim partnerima smo uključeni u nekoliko istraživačkih projekata koji analiziraju kako različiti mehanizmi, konteksti, sistemi i strukture omogućavaju ili sprječavaju kulturu mira u BiH, na Zapadnom Balkanu i, na koncu, u globalnom kontekstu. Cilj našeg istraživanja je da učvrsti znanje o uspjesima i neuspjesima u polju izgradnje mira i pomirenja, da promoviše inovaciju, unaprijedi razumijevanje, i oblikuje najbolje prakse. Osim toga, ulažemo vrijeme i resurse u mjerenje uticaja našeg rada i učimo iz njega, putem stalnog praćenja i evaluacije. Odvajamo vrijeme da razmislimo o onome što smo naučili, da integrišemo to znanje u naš rad, i da ga dijelimo na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.