Hasan Nuhanović je radio kao prevodilac za Dutchbat III bataljon UNPROFOR-a, čiji je zadatak bio da štiti UN-ovu “zaštićenu zonu” u Srebrenici tokom rata u Bosni. Nakon što je Srebrenica pala u ruke vojske bosanskih Srba, Nuhanovićeva porodica je utočište našla u UN-ovoj bazi u Potočarima, no uskoro su bili primorani da odu i na kraju su postali žrtve genocida u Srebrenici. Od završetka rata u Bosni, Nuhanović se bori za širenje istine o genocidu. Svjedočio je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pomogao je da se osnuje memorijalni centar u Potočarima. Usko sarađuje sa drugim preživjelima, uključujući “Majke Srebrenice” u Sarajevu i “Žene Srebrenice” u Tuzli. Nuhanović je autor knjige “Pod zastavom UN-a”, hronologije događaja u Srebrenici i ispitivanje krivice članova međunarodne zajednice koji nisu ispunili svoju obavezu prema “zaštićenoj zoni” Srebrenici.