Nakon rata, reforme u oblasti rodne ravnopravnosti postale su dio standardnog paketa za oporavak. Međunarodni akteri su se zalagali za zakone i politike koje imaju za cilj da dovedu do mirnih, demokratskih tranzicija koje stavljaju u prvi plan ženska prava. To uključuje političke rodne kvote, zakonodavne reforme koje kriminaliziraju nasilje u porodici i programe koji podržavaju učešće žena na tržištu rada i socioekonomsko osnaživanje. Ove reforme su od suštinskog značaja za unapređenje ženskih prava, a ipak dokazi sugerišu da ove reforme imaju značajna ograničenja.

Projekat Prava žena nakon rata (WRAW) ima za cilj poboljšati razumijevanje kako dalje unaprijediti ženska prava i ravnopravnost nakon rata – vitalnih preduslova za sigurnost i demokratiju. Da bismo to učinili, upoređujemo i ocjenjujemo intervencije u oblasti prava žena koje su uslijedile nakon rata u šest zemalja. Projekat daje prioritet inovativnom i važnom shvatanju onoga što čini „osnaživanje žena“, koje će direktno informisati zagovaranje, politiku i pravne napore usmjerene na osiguranje prava žena i jednakosti s muškarcima. Uvidi projekta se također mogu koristiti za efikasnije unapređenje političke i ekonomske uključenosti žena kako bi se osigurao trajniji mir nakon rata.

WRAW projekat je nastao u okviru rada Centra za rod, pravdu i sigurnost Londonske škole ekonomije i velikodušno ga finansiraju UKRI Fond za istraživanje globalnih izazova i Nacionalna naučna fondacija Velike Britanije. U Bosni i Hercegovini istraživanja projekta koordinira i provodi Centar za postkonfliktna istraživanja.